طراحی و تولید قطعات، ادوات و ماشین آلات کشاورزی “خیش ساز صنعت خراسان (شاکری)”

0 خریدها
#b10062-1-1-1-2-1-1
موجود

توضیحات

(خیش ساز صنعت خراسان (شاکری

طراحی و تولید قطعات، ادوات و ماشین آلات کشاورزی

دارای تاییدیه از مرکز آزمون ماشین آلات کشاورزی

 051-36513298-9:تلفن

سوالات شما

بالا